Przetwarzanie danych osobowych w Centrum Szkoleń DirectMe Marcin Tarkowski

1. Administratorem zbierającym i przetwarzającym Twoje dane osobowe jest Centrum Szkoleń DirectMe Marcin Tarkowski, z siedzibą przy ul. Focha 42a/36, 42-200 Częstochowa, NIP: 5732526098.

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Centrum Szkoleń DirectMe Marcin Tarkowski jest Właściciel Firmy, z którym można skontaktować się poprzez dane kontaktowe i środki techniczne udostępniane na  stronie KONTAKT.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Informowania Cię przez CS DirectMe drogą elektroniczną w kwestii oferowanych przez nas usług oraz w celu świadczenia przez nią usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO i przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny), które to informowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej, papierowej lub telefonicznej.
  • Realizowania zamierzeń marketingu produktów własnych, który to cel jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez CS DirectMe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane w tym celu do momentu wniesienia sprzeciwu.
  • Twoje dane osobowe przechowywane będą także przez cały okres świadczenia usługi w celu jej udokumentowania w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO). W tym celu dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do zakończenia umowy.
  • Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które to działania są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez CS DirectMe (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym zakresie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez CS DirectMe.
  • Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez CS DirectMe (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym zakresie Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez CS DirectMe.

4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą wyłącznie upoważnieni Pracownicy Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe i prawne. Twoje dane osobowe mogą także być przekazywane Organom władzy publicznej, podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów, w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, np. Policji.

5. Prośba o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych może się odbyć na zasadach opisanych w pkt. 3. W tym celu możesz wysłać do nas tradycyjny list lub e-mail z adresu użytego podczas wcześniejszego kontaktowania się z CS DirectMe.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pamiętaj jednak, że usunięcie Twoich danych z CS DirectMe może skutkować np. uniemożliwieniem nam wystawienia różnego rodzaju zaświadczeń o odbytych kursach i musi odbyć się w zgodzie z założeniami przedstawionymi w ptk. 3.

7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych, które Cię dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność skontaktowania się z Tobą w celu informowania o naszej Ofercie i świadczenia Usług oraz uniemożliwi zawarcie z nami umowy świadczenia usługi.

9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.